آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۰ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آئین نامه تخفیف دانشجوییبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
آئین نامه ترفیع سالیانهبخشنامه های اعضا هیئت علمی
آئین نامه ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامیبخشنامه های اعضا هیئت علمی
آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمیبخشنامه های اعضا هیئت علمی
ادامه تحصیل دانشجویان تعهد خدمتی به سازمان هابخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
ادامه تحصیل دانشجویانی که از تحصیل بازمانده اندبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
الزام گذراندن دروس وصایای حضرت امام (ره)بخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
الزامی بودن مامور به تحصیل اعضای هیات علمیبخشنامه های اعضا هیئت علمی
انتخاب واحد درسی دانشجویان شاغل به تحصیلبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
انصراف از تحصیلبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
بخشنامه ارسال آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاهبخشنامه های اعضا هیئت علمی
بخشنامه حداقل نمرات آزمون زبان دانشجویان دکتریبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
بخشنامه حضور مستمر استادان در جلسات امتحان(۱۷خرداد۱۳۹۶)بخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
بخشنامه در خصوص دارندگان مدارک معادل متقاضی ادامه تحصیلبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
بلا اثر نمودن نمرات مردودی در سوابق تحصیلی دوره ارشدبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
تسری بخشنامه ادامه تحصیل دانشجویانی که به هر دلیلی از ادامه تحصیل بازمانده اندبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
تعداد واحد های درسی طول مدت تحصیلبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۶-۹۵بخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
حداقل نمره قبولی از درس وصایای حضرت امام خمینی (ره)بخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
حذف و اضافه درسبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی