آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۰ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرمهای ترفیع سالیانه اعضای هیات علمیفرمهای اعضای هیات علمی
آئین نامه ترفیع سالیانهبخشنامه های اعضا هیئت علمی
مرخصی تحصیلیبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
غیبت در جلسه امتحانبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
درس معرفی به استادبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
دانشجوی مشروطهبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
نام نویسی دانشجوی مشروطبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
معادلسازی واحد های درسی گذرانده شده قبلیبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
تعداد واحد های درسی طول مدت تحصیلبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
مقررات آموزشی دانشجویان انتقالی و میهمانبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
واحد های درسی دوره تابستانبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
انصراف از تحصیلبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
نظام آموزشی پاره وقتبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
شرایط ثبت نامبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
حذف و اضافه درسبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
مرخصی تحصیلیبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
غیبت در جلسه امتحانبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
شرایط ورود دانشگاهبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
انتخاب واحد درسی دانشجویان شاغل به تحصیلبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
منع ادامه تحصیل همزمانبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی