آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۰ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آئین نامه ترفیع سالیانهبخشنامه های اعضا هیئت علمی
دستورالعمل تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گروه غیرپزشکی از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی بر اساس شناسه علمیبخشنامه های اعضا هیئت علمی
بخشنامه ارسال آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاهبخشنامه های اعضا هیئت علمی
الزامی بودن مامور به تحصیل اعضای هیات علمیبخشنامه های اعضا هیئت علمی
دستورالعمل تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمیبخشنامه های اعضا هیئت علمی
میزان سقف تدریس اعضای هیات علمی تمام وقت و نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامیبخشنامه های اعضا هیئت علمی
نحوه تعیین تاریخ اجرای حکم استادیاری اعضای هیات علمی بورسیه و مامور به تحصیلبخشنامه های اعضا هیئت علمی
آئین نامه ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامیبخشنامه های اعضا هیئت علمی
آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمیبخشنامه های اعضا هیئت علمی
شیوه نامه اجرایی ارتقای اعضای هیات علمیبخشنامه های اعضا هیئت علمی
شناسنامه عضو هیات علمی متقاضی ارتقابخشنامه های اعضا هیئت علمی
شناسنامه ارتقا اعضای هیات علمی -فرمت وردبخشنامه های اعضا هیئت علمی
مرخصی تحصیلیبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
غیبت در جلسه امتحانبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
درس معرفی به استادبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
دانشجوی مشروطهبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
نام نویسی دانشجوی مشروطبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
معادلسازی واحد های درسی گذرانده شده قبلیبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
تعداد واحد های درسی طول مدت تحصیلبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
مقررات آموزشی دانشجویان انتقالی و میهمانبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی