اعضای هیأت علمی به تفکیک گروه آموزشی

ردیف

نام گروه آموزشی

دانشکده

لیست اعضای هیأت علمی

1

ادبیات فارسی

علوم انسانی

فایل Pdf

2

برق

فنی و مهندسی

فایل Pdf

3

تربیت بدنی

علوم انسانی

فایل Pdf

4

حسابداری

علوم انسانی

فایل Pdf

5

روانشناسی

علوم انسانی

فایل Pdf

6

ریاضی

فنی و مهندسی

فایل Pdf

7

زبان انگلیسی

علوم انسانی

فایل Pdf

8

شیمی

فنی و مهندسی

فایل Pdf

9

صنایع

فنی و مهندسی

فایل Pdf

10

علوم اقتصادی

علوم انسانی

فایل Pdf

11

عمران

فنی و مهندسی

فایل Pdf

12

فیزیک

فنی و مهندسی

فایل Pdf

13

کامپیوتر

فنی و مهندسی

فایل Pdf

14

مدیریت بازرگانی

علوم انسانی

فایل Pdf

15

مدیریت دولتی

علوم انسانی

فایل Pdf

16

مدیریت صنعتی

علوم انسانی

فایل Pdf

17

معارف اسلامی

علوم انسانی

فایل Pdf

18

معماری

فنی و مهندسی

فایل Pdf

19

مکانیک

فنی و مهندسی

فایل Pdf

20

هوافضا

فنی و مهندسی

فایل Pdf