آئین نامه های آموزشی

موضوع

شماره و تاریخ

دریافت فایل

تاریخ شروع اجرا

تاریخ خاتمه اجرا

توضیحات

 آئین نامه آموزشی دوره دکتری

36868/10

27/06/1396

PDF

نیمسال اول 97-1396

در حال اجرا

---

 آئین نامه آموزشی دوره دکتری

---

PDF

نیمسال اول 86-1385

در حال اجرا

---

 شیوه نامه اجرائی آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته (جدید)

47581/10

07/10/1395

PDF

نیمسال اول

96-1395

در حال اجرا

قابل اجرا از ورودی 95 و به بعد

آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته - منسوخ از 95

---

PDF

نیمسال اول

75-1374

نیمسال دوم

95-1394

---

آئین نامه آموزشی دوره­های کاردانی و کارشناسی(پیوسته و ناپیوسته)

---

PDF

نیمسال دوم 82-1381

در حال اجرا

---