کارشناسی پیوسته

نام رشته

قبل از ورودی

سال 1395

بعد از ورودی

سال 1395

امور گمرکی

فایل PDF

حسابداری

فایل PDF(تا ورودی 96)

فایل PDF(ورودی 96)

علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

فایل PDF

علوم اقتصادی - اقتصاد صنعتی

فایل PDF

علوم اقتصادی - اقتصاد نظری

فایل PDF

علوم اقتصادی - اقتصاد پول و بانکداری

فایل PDF

مدیریت امور بانکی

فایل PDF

مدیریت بازرگانی

فایل PDF

فایل PDF

مدیریت بیمه

فایل PDF

مدیریت دولتی

فایل PDF

مدیریت صنعتی

فایل PDF

مدیریت گمرکی

فایل PDF