کارشناسی ارشد ناپیوسته

نام رشته

قبل از ورودی

سال 1395

بعد از ورودی

سال 1395

حسابداری

فایل PDF

فایل PDF

علوم اقتصادی – اقتصاد اسلامی

---

فایل PDF

علوم اقتصادی – اقتصاد انرژی

فایل PDF

فایل PDF

علوم اقتصادی – بانکداری اسلامی

---

فایل PDF

علوم اقتصادی – برنامه­ ریزی سیستم­های اقتصادی

---

فایل PDF

علوم اقتصادی – توسعه اقتصادی و برنامه­ ریزی

فایل PDF

فایل PDF

علوم اقتصادی – علوم اقتصادی

فایل PDF

---

مدیریت اجرایی – مدیریت تولید و عملیات

---

فایل PDF

مدیریت اجرایی – بازاریابی و صادرات

---

فایل PDF

مدیریت اجرایی – مدیریت استراتژیک

---

فایل PDF

MBA –  بازاریابی

فایل PDF

فایل PDF(1395)

مدیریت بازرگانی – بازاریابی

فایل PDF

فایل PDF

مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی

فایل PDF

فایل PDF

مدیریت بازرگانی – بازرگانی داخلی

فایل PDF

فایل PDF

مدیریت بازرگانی – تجارت الکترونیکی

---

فایل PDF

مدیریت بازرگانی – کارآفرینی

---

فایل PDF

مدیریت بازرگانی – مدیریت استراتژیک

---

فایل PDF

مدیریت بازرگانی – مدیریت بیمه

فایل PDF

---

مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول

فایل PDF

---

مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی

فایل PDF

---

مدیریت تکنولوژی – استراتژی­های توسعه صنعتی

فایل PDF

مدیریت تکنولوژی – نوآوری تکنولوژی

فایل PDF

مدیریت دولتی – بودجه و مالیه عمومی

---

فایل PDF

مدیریت دولتی – تشکیلات و روش­ها

فایل PDF

---

مدیریت دولتی – خط مشی گذاری عمومی

---

فایل PDF

مدیریت دولتی – طراحی سازمان­های دولتی

---

فایل PDF

مدیریت دولتی – مدیریت تحول

فایل PDF

فایل PDF

مدیریت دولتی – مدیریت توسعه منابع انسانی

---

فایل PDF

مدیریت دولتی – مدیریت سیستم­های اطلاعاتی

فایل PDF

---

مدیریت دولتی – مدیریت مالی دولتی

فایل PDF

---

مدیریت دولتی – نیروی انسانی

فایل PDF

---

مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات

فایل PDF

فایل PDF

مدیریت صنعتی – تولید

فایل PDF

---

مدیریت صنعتی – تولید و عملیات

---

فایل PDF

مدیریت صنعتی – مالی

فایل PDF

---

مدیریت صنعتی – مدیریت عملکرد

---

فایل PDF

مدیریت فناوری اطلاعات – سیستم اطلاعاتی پیشرفته

فایل PDF

---

مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار الکترونیکی

فایل PDF

فایل PDF

مدیریت فناوری اطلاعات – مدیریت دانش

فایل PDF

---

مدیریت فناوری اطلاعات – مدیریت منابع اطلاعاتی

فایل PDF

---

مدیریت کارآفرینی – کسب و کار جدید

فایل PDF

مدیریت کسب و کار – بازاریابی

فایل PDF

مدیریت کسب و کار – عملیات و زنجیره تأمین

فایل PDF

مدیریت کسب و کار – فناوری

فایل PDF

مدیریت مالی

فایل PDF