دکتری تخصصی

نام رشته

قبل از ورودی

سال 1395

بعد از ورودی

سال 1395

حسابداری 1395

---

فایل PDF

حسابداری 1396

--- فایل PDF

علوم اقتصادی

فایل PDF

---

علوم اقتصادی – اقتصاد ایران

---

فایل PDF

علوم اقتصادی – اقتصاد پولی

---

فایل PDF

علوم اقتصادی – اقتصاد شهری و منطقه ای

---

فایل PDF

علوم اقتصادی – اقتصاد مالی

---

فایل PDF

علوم اقتصادی – اقتصاد اسلامی

---

فایل PDF

مالی – مهندسی مالی

فایل PDF

مدیریت دولتی

فایل PDF

---

مدیریت دولتی – رفتار سازمانی

فایل PDF

---

مدیریت دولتی – تصمیم­گیری و خط ­مشی­ گذاری عمومی

فایل PDF(تا ورودی 94)

فایل PDF(ورودی بعد از 94)

مدیریت دولتی – مدیریت منابع انسانی

فایل PDF(تا ورودی 94)

فایل PDF(ورودی بعد از 94)

مدیریت صنعتی

فایل PDF

---

مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات

---

فایل PDF

مدیریت صنعتی – تولید و عملیات

---

فایل PDF

مدیریت – مدیریت تولید و عملیات

فایل PDF(تا ورودی 94)

فایل PDF(ورودی بعد از 94)