کارشناسی پیوسته

نام رشته

قبل از ورودی

سال 1390

ورودی های سال 1390 و بعد از آن

علوم کامپیوتر

فایل PDF

مهندسی صنایع

---

فایل PDF

مهندسی صنایع – برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

فایل PDF

---

مهندسی صنایع – تکنولوژی صنعتی

فایل PDF

---

مهندسی صنایع – تولید صنعتی

فایل PDF

---

مهندسی عمران

فایل PDF

مهندسی کامپیوتر

فایل PDF

مهندسی هوا فضا

فایل PDF

مهندسی معماری

فایل PDF

ریاضیات و کاربردها

 

فایل PDF