کارشناسی ارشد ناپیوسته

نام رشته

قبل از ورودی

سال 1395

بعد از ورودی

سال 1395

مهندسی صنایع – بهینه سازی سیستم ­ها

---

فایل PDF

مهندسی صنایع – سیستم های کلان

---

فایل PDF

مهندسی صنایع – کیفیت و بهره وری

---

فایل PDF

مهندسی صنایع – لجستیک و زنجیره تأمین

---

فایل PDF

مهندسی صنایع -  سیستم های مالی

---

فایل PDF

مهندسی صنایع – مدیریت پروژه

---

فایل PDF

مهندسی صنایع – مهندسی صنایع

فایل PDF(تا ورودی 1396)

---

مهندسی صنایع – مدیریت سیستم  و بهره وری

فایل PDF(تا ورودی 1396)

---

مهندسی سیستم های اقتصادی - اجتماعی

فایل PDF(تا ورودی 1396)

---

مهندسی مالی

فایل PDF(تا ورودی 1396)

---

مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

---

فایل PDF

مهندسی معماری

فایل PDF

مهندسی عمران – آب و سازه های هیدرولیکی

فایل PDF

مهندسی عمران – مدیریت ساخت

فایل PDF

مهندسی برق – مخابرات

فایل PDF

مهندسی برق – سیستم های قدرت

---

فایل PDF

ریاضی کاربردی – تحقیق در عملیات

فایل PDF

ریاضی کاربردی – آنالیز عددی

---

فایل PDF