معرفی گروه های آموزشی و شرح وظایف

اهم فعالیت ها:

     گروه های آموزشی کلیه امور مربوط به دانشجویان مربوط به چند رشته  از قبیل انتخاب واحد، بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان، ارائه مشاوره به دانشجویان، صدور گواهی اشتغال به تحصیل و انجام امور ابتدایی فارغ التحصیلی دانشجویان را برعهده داشته و کلیه موارد را براساس قوانین و مقررات دانشگاه و آرای صادره از شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص آموزشی واحد انجام می دهد. هر یک از گروه های آموزشی تشکیل شده از: یک نفر از اعضای هیأت علمی تمام وقت رشته مربوطه به عنوان مدیر گروه آموزشی و یک نفر به عنوان کارشناس گروه آموزشی.

نام و نام خانوادگی:

رسول اسفندیار

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\وب سایت\عکس کارکنان\اسفندیار رسول.jpg

مسؤلیت:

کارشناس گروه عمران، معماری، مکاینک و هوا فضا

شماره تماس مستقیم:

---

شماره تماس داخلی:

343

محل استقرار:

ساختمان آموزشی 3 - همکف

آدرس پست الکترونیک:

...

 

نام و نام خانوادگی:

محمد درویش متولی

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\وب سایت\عکس کارکنان\درویش متولی محمد.jpg

مسؤلیت:

کارشناس گروه ریاضی، برق و کامپیوتر

شماره تماس مستقیم:

---

شماره تماس داخلی:

207

محل استقرار:

ساختمان آموزشی 3 - همکف

آدرس پست الکترونیک:

...

 

نام و نام خانوادگی:

محمد رضائیان

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\وب سایت\عکس کارکنان\رضائیان محمد.jpg

مسؤلیت:

کارشناس گروه اقتصاد و مدیریت

شماره تماس مستقیم:

---

شماره تماس داخلی:

285

محل استقرار:

ساختمان آموزشی 2 طبقه اول

آدرس پست الکترونیک:

...

 

نام و نام خانوادگی:

علیرضا سراج

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\وب سایت\عکس کارکنان\سراج علیرضا.jpg

مسؤلیت:

کارشناس تحصیلات تکمیلی مدیریت

شماره تماس مستقیم:

---

شماره تماس داخلی:

219

محل استقرار:

ساختمان آموزشی2- طبقه اول

آدرس پست الکترونیک:

...

 

نام و نام خانوادگی:

میترا قشنگ

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\وب سایت\عکس کارکنان\عکس ندارد.jpg

مسؤلیت:

کارشناس گروه صنایع

شماره تماس مستقیم:

---

شماره تماس داخلی:

347

محل استقرار:

ساختمان آموزشی3- طبقه اول

آدرس پست الکترونیک:

...

 

نام و نام خانوادگی:

محمدعلی کریم زاده

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\وب سایت\عکس کارکنان\کریم زاده محمدعلی.jpg

مسؤلیت:

کارشناس تحصیلات تکمیلی مدیریت

شماره تماس مستقیم:

---

شماره تماس داخلی:

347

محل استقرار:

ساختمان آموزشی3- طبقه اول

آدرس پست الکترونیک:

...

 

نام و نام خانوادگی:

فرشته نبوی

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\وب سایت\عکس کارکنان\نبوی فرشته.jpg

مسؤلیت:

کارشناس گروه حسابداری

شماره تماس مستقیم:

---

شماره تماس داخلی:

262

محل استقرار:

ساختمان آموزشی2- همکف

آدرس پست الکترونیک:

...