معرفی دفتر معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی: مجتبی محمدزاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

پست سازمانی: رئیس دفتر معاون آموزشی