معرفی اداره بایگانی آموزشی و شرح وظایف

اهم فعالیت ها:

     این اداره وظیفه بایگانی نمودن کلیه مدارک و اسناد آموزشی مربوط به دانشجویان را برعهده دارد. ضمناً کارکنان این اداره در ثبت نام دانشجویان جدید الورود حضوری فعال داشته و بررسی مدارک تحصیلی دانشجویان هم توسط این اداره انجام می پذیرد. کارکنان این اداره شامل: یک نفر به عنوان رئیس ادراه و سه نفر به عنوان کارشناس امور آموزشی می باشد.

نام و نام خانوادگی:

عبدا... محمودی

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\وب سایت\عکس کارکنان\محمودی عبدا.jpg

مسؤلیت:

مسؤل بایگانی آموزشی

شماره تماس مستقیم:

76400922

شماره تماس داخلی:

217

محل استقرار:

ساختمان اداری 1 - همکف

آدرس پست الکترونیک:

...

 

نام و نام خانوادگی:

روح ا... شجاع

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\وب سایت\عکس کارکنان\شجاع روح ا.jpg

مسؤلیت:

کارشناس امور آموزشی

شماره تماس مستقیم:

76400922

شماره تماس داخلی:

208

محل استقرار:

ساختمان اداری 1 - همکف

آدرس پست الکترونیک:

...

 

نام و نام خانوادگی:

نبی نادری

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\وب سایت\عکس کارکنان\نادری نبی.jpg

مسؤلیت:

کارشناس امور آموزشی

شماره تماس مستقیم:

76400922

شماره تماس داخلی:

217

محل استقرار:

ساختمان اداری 1 - همکف

آدرس پست الکترونیک:

...

 

نام و نام خانوادگی:

مهدی ولی

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\وب سایت\عکس کارکنان\ولی مهدی.jpg

مسؤلیت:

کارشناس امور آموزشی

شماره تماس مستقیم:

76400922

شماره تماس داخلی:

208

محل استقرار:

ساختمان اداری 1 - همکف

آدرس پست الکترونیک:

...