معرفی اداره امتحانات و شرح وظایف

اهم وظایف:

     اداره امتحانات واحد، وظیفه ثبت تاریخ و نوبت امتحانی در سیستم نرم افزاری، ثبت نمرات دانشجویان میهمان به واحدهای دیگر، اقدامات قبل از برگزاری امتحانات پایان ترم، برگزاری امتحانات پایان ترم و نظارت بر اعلام نمرات، کلیه موارد مربوط به درخواست تجدید نظر و اعلام نمرات نهایی و ارسال ریز نمرات دانشجویان میهمان را برعهده دارد. این اداره مستقیماً زیر نظر مدیر امور آموزشی واحد انجام وظیفه نموده و شامل: یک نفر به عنوان رئیس اداره امتحانات و دو نفر کارشناس امور آموزشی – امتحانات می باشد.

نام و نام خانوادگی:

الهام شهرآشوب

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\وب سایت\عکس کارکنان\عکس ندارد.jpg

مسؤلیت:

مسؤل امتحانات

شماره تماس مستقیم:

76448909

شماره تماس داخلی:

214

محل استقرار:

ساختمان اداری 1 - همکف

آدرس پست الکترونیک:

...

 

نام و نام خانوادگی:

مهناز بیرقی

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\وب سایت\عکس کارکنان\بیرقی مهناز.jpg

مسؤلیت:

کارشناس امور آموزشی

شماره تماس مستقیم:

76448909

شماره تماس داخلی:

214

محل استقرار:

ساختمان اداری 1 - همکف

آدرس پست الکترونیک:

...

 

نام و نام خانوادگی:

زهرا محمودی لموکی

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\وب سایت\عکس کارکنان\محمودی لموکی زهرا.jpg

مسؤلیت:

کارشناس امور آموزشی

شماره تماس مستقیم:

76448909

شماره تماس داخلی:

214

محل استقرار:

ساختمان اداری 1 - همکف

آدرس پست الکترونیک:

...