معرفی اداره برنامه ریزی آموزشی و شرح وظایف

اهم فعالیت ها:

     این اداره وظیفه بررسی آرایش ترمی هر رشته براساس آخرین قوانین و سرفصل ارائه شده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی، برنامه ریزی درسی هر نیمسال با هماهنگی مدیران گروه های آموزشی و روسای دانشکده ها و همچنین نظارت بر حضور و یا عدم حضور اساتید و تشکیل و یا عدم تشکیل کلاس­ های درسی و اعلام به موقع آن ها به معاونت آموزشی و دانشجویان را بر عهده دارد. کارکنان این اداره تشکیل شده از: یک نفر به عنوان رئیس اداره برنامه ریزی آموزشی و سه نفر به عنوان کارشناس امور آموزشی – امور اساتید(در هر یک از ساختمان های آموزشی).

نام و نام خانوادگی:

قاسم ذوالفقاریان

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\وب سایت\عکس کارکنان\ذوالفقاری قاسم.jpg

مسؤلیت:

رئیس اداره برنامه ریزی آموزشی

شماره تماس مستقیم:

76446923

شماره تماس داخلی:

235

محل استقرار:

ساختمان اداری 1 طبقه اول

آدرس پست الکترونیک:

...

 

نام و نام خانوادگی:

مجتبی یزدان پناه

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\وب سایت\عکس کارکنان\یزدان پناه مجتبی.jpg

مسؤلیت:

کارشناس امور آموزشی

شماره تماس مستقیم:

---

شماره تماس داخلی:

242

محل استقرار:

ساختمان آموزشی1- طبقه دوم

آدرس پست الکترونیک:

...

 

نام و نام خانوادگی:

علی کیه بادرودی

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\وب سایت\عکس کارکنان\کیه بادرودی علی.jpg

مسؤلیت:

کارشناس امور آموزشی

شماره تماس مستقیم:

76448908

شماره تماس داخلی:

289

محل استقرار:

ساختمان آموزشی2-طبقه دوم

آدرس پست الکترونیک:

...

 

 نام خانوادگی:

حسن خلیلی

 

مسؤلیت:

کارشناس امور آموزشی

شماره تماس مستقیم:

---

شماره تماس داخلی:

282

محل استقرار:

ساختمان آموزشی3-همکف

آدرس پست الکترونیک:

...