معرفی اداره کارگزینی هیأت علمی

نام و نام خانوادگی:

حسن وران

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\وب سایت\عکس کارکنان\وران حسن.jpg

مسؤلیت:

رئیس اداره کارگزینی هیأت علمی

شماره تماس مستقیم:

76445993

شماره تماس داخلی:

241

محل استقرار:

ساختمان اداری 1 طبقه اول

آدرس پست الکترونیک:

...

 

نام و نام خانوادگی:

امیر فیلی

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\وب سایت\عکس کارکنان\فیلی امیر.jpg

مسؤلیت:

کارگزین

شماره تماس مستقیم:

76445993

شماره تماس داخلی:

241

محل استقرار:

ساختمان اداری 1 طبقه اول

آدرس پست الکترونیک:

...

 

نام و نام خانوادگی:

سمیه رضائی ­راد

Description: D:\عکس ها\عکس ها\خانم رضایی .jpg

مسؤلیت:

کارگزین

شماره تماس مستقیم:

---

شماره تماس داخلی:

243

محل استقرار:

ساختمان اداری 1 طبقه اول

آدرس پست الکترونیک:

...