کاردانی پیوسته

نام رشته - گرایش

ورودی ها

علمی کاربردی الکتروتکنیک – برق صنعتی

95 و بعد PDF

-

نرم افزار کامپیوتر

96 تا 99 PDF

99 و بعد PDF

علمی کاربردی نقشه کشی معماری – معماری

PDF

مکانیک خودرو

PDF