کاردانی پیوسته

نام رشته

قبل از ورودی

سال 1395

بعد از ورودی

سال 1395

الکتروتکینیک – برق صنعتی

 

 

علمی کاربردی الکتروتکنیک – برق صنعتی

---

فایل PDF

علمی کاربردی کامپیوتر – نرم افزار کامپیوتر

 

 

نرم افزار کامپیوتر

---

فایل PDF(از سال 1396)

کامپیوتر – نرم افزار کامپیوتر

 

 

علمی کاربردی نقشه کشی معماری – معماری

فایل PDF

نقشه کشی معماری – معماری

فایل PDF

مکانیک خودرو – مکانیک خودرو

فایل PDF