کارشناسی ناپیوسته

نام رشته

قبل از ورودی

سال 1395

بعد از ورودی

سال 1395

مهندسی تکنولوژی عمران – عمران

فایل PDF

مهندسی تکنولوژی برق – قدرت

فایل PDF

مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی

فایل PDF

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

فایل PDF

علمی کاربردی معماری

---

فایل PDF

معماری

---

فایل PDF

مکانیک خودرو

فایل PDF