کارشناسی پیوسته

نام رشته - گرایش

ماقبل 90

90 و بعد از آن

سایر

مهندسی صنایع

-

PDF

-

مهندسی صنایع – برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

PDF

-

-

مهندسی صنایع – تولید صنعتی

PDF

-

-

مهندسی صنایع – تکنولوژی صنعتی

PDF

-

-

مهندسی معماری

-

PDF

از سال 1398 PDF

مهندسی کامپیوتر

PDF

علوم کامپیوتر

PDF

مهندسی عمران

PDF

مهندسی هوافضا

PDF

ریاضیات و کاربردها

PDF