کارشناسی ارشد ناپیوسته

تذکر 1: دانشجویان کلیه ورودی ها در صورت نگذراندن درس اندیشه ها و وصایای حضرت امام(ره) در مقاطع قبلی، ملزم به انتخاب و گذراندن آن می باشند.

تذکر 2: دانشجویان ورودی 1400 و بعد از آن در صورت نگذراندن دروس اندیشه ها و وصایای حضرت امام(ره) و انس با قرآن کریم در مقاطع قبلی، دانشجو موظف به گذراندن دروس مذکور می باشد.

نام رشته - گرایش

ماقبل 95

95 و بعد از آن

سایر

مهندسی صنایع – بهینه سازی سیستم ها

-

PDF

مهندسی صنایع – سیستم های کلان

-

PDF

مهندسی صنایع – کیفیت و بهره وری

-

PDF

مهندسی صنایع – لجستیک و زنجیره تأمین

-

PDF

مهندسی صنایع – سیستم های مالی

-

PDF

مهندسی صنایع – مدیریت پروژه

-

PDF

مهندسی صنایع – مهندسی صنایع

تا ورودی 1396 PDF

مهندسی صنایع – مدیریت سیستم و بهره وری

تا ورودی 1396 PDF

مهندسی سیستم های اقتصادی – اجتماعی

تا ورودی 1396 PDF

مهندسی مالی

تا ورودی 1396 PDF

مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

-

مهندسی معماری

PDF

-

از سال 1397 PDF

مهندسی عمران – آب و سازه های هیدرولیکی

PDF

مهندسی عمران – مدیریت ساخت

PDF

مهندسی برق – مخابرات

PDF

مهندسی برق – سیستم های قدرت

-

PDF

-

ریاضی کاربردی – تحقیق در عملیات

PDF

ریاضی کاربردی – آنالیز عددی

-

PDF

-