دکتری تخصصی

تذکر 1: دانشجویان کلیه ورودی ها در صورت نگذراندن درس اندیشه ها و وصایای حضرت امام(ره) در مقاطع قبلی، ملزم به انتخاب و گذراندن آن می باشند.

تذکر 2: دانشجویان ورودی 1400 و بعد از آن در صورت نگذراندن دروس اندیشه ها و وصایای حضرت امام(ره) و انس با قرآن کریم در مقاطع قبلی، دانشجو موظف به گذراندن دروس مذکور می باشد.