کارشناسی پیوسته

نام رشته - گرایش

ورودی ها

حسابداری

قبل 96 PDF

96 تا 1400 PDF

1400 و بعد PDF

مدیریت بازرگانی

قبل 95 PDF

95 و بعد PDF

-

علوم اقتصادی – اقتصاد بازرگانی

PDF

علوم اقتصادی – اقتصاد صنعتی

PDF

علوم اقتصادی – اقتصاد نظری

PDF

علوم اقتصادی – اقتصاد پول و بانکداری

PDF

مدیریت امور بانکی

PDF

مدیریت بیمه

PDF

مدیریت دولتی

PDF

مدیریت صنعتی

PDF

مدیریت گمرکی

PDF

امور گمرکی

PDF