کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته

گرایش

فایل PDF

حسابداری

حسابداری

قبل 1395

95 و بعد

مدیریت مالی

کلی

-

MBA

بازاریابی

کلی

-

مدیریت اجرایی

بازاریابی و صادرات

کلی

-

تولید و عملیات

کلی

-

مدیریت استراتژیک

کلی

-

کارآفرینی

کسب و کار جدید

کلی

-

مدیریت بازرگانی

بازاریابی

قبل 1395

95 و بعد

بازرگانی بین المللی

قبل 1395

95 و بعد

بازرگانی داخلی

قبل 1395

95 و بعد

تجارت الکترونیکی

95 و بعد

-

مدیریت تحول

کلی

-

کارآفرینی

95 و بعد

-

مالی

کلی

-

مدیریت استراتژیک

95 و بعد

-

مدیریت بیمه

کلی

-

مدیریت تکنولوژی

استراتژی­های توسعه صنعتی

95 و بعد

-

نوآوری تکنولوژی

95 و بعد

-

مدیریت فناوری

سیستم اطلاعاتی پیشرفته

94 و بعد

-

کسب و کار الکترونیکی

کلی

-

مدیریت دانش

کلی

-

مدیریت منابع اطلاعاتی

کلی

-

مدیریت کسب و کار

بازاریابی

کلی

-

عملیات و زنجیره تأمین

کلی

-

فناوری

کلی

-

مدیریت دولتی

مدیریت تحول

قبل 1395

95 و بعد

تشکیلات و روش­ها

کلی

-

مالی دولتی

کلی

-

مدیریت سیستم­های اطلاعاتی

کلی

-

نیروی انسانی

کلی

-

بودجه و مالیه عمومی

95 و بعد

-

خط و مشی گذاری عمومی

95 و بعد

-

طراحی سازمان­های دولتی

95 و بعد

-

مدیریت توسعه منابع انسانی

95 و بعد

-

مدیریت صنعتی

تحقیق در عملیات

قبل 1395

95 و بعد

تولید

کلی

-

مالی

کلی

-

تولید و عملیات

95 و بعد

-

مدیریت عملکرد

95 و بعد

-

علوم اقتصادی

علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی

کلی

-

علوم اقتصادی، اقتصاد انرژی

کلی

-

علوم اقتصادی، بانکداری اسلامی

کلی

-

علوم اقتصادی، برنامه­ریزی سیستم­های اقتصادی

کلی

-

علوم اقتصادی، توسعه اقتصادی و برنامه­ریزی

کلی

-

علوم اقتصادی، علوم اقتصادی

کلی

-