دکتری تخصصی

نام رشته

گرایش

فایل PDF

حسابداری

حسابداری

سال 95

96 و بعد

-

مهندسی مالی

کلی

-

-

مدیریت دولتی

رفتار سازمانی

94 تا 97

97 و بعد

-

مدیریت منابع انسانی

93

94 تا 97

97 و بعد

تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

سال 93

94 و بعد

-

مدیریت

مدیریت تولید و عملیات

سال 1393

94 و بعد

-

مدیریت صنعتی

تولید و عملیات

95 و بعد

-

-

علوم اقتصادی شهری منطقه ای کلی    
علوم اقتصادی اقتصاد ایران کلی    
علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی کلی    
علوم اقتصادی اقتصاد مالی کلی    
علوم اقتصادی اقتصاد پولی کلی