دکتری تخصصی

تذکر 1: دانشجویان کلیه ورودی ها در صورت نگذراندن درس اندیشه ها و وصایای حضرت امام(ره) در مقاطع قبلی، ملزم به انتخاب و گذراندن آن می باشند.

تذکر 2: دانشجویان ورودی 1400 و بعد از آن در صورت نگذراندن دروس اندیشه ها و وصایای حضرت امام(ره) و انس با قرآن کریم در مقاطع قبلی، دانشجو موظف به گذراندن دروس مذکور می باشد.

نام رشته - گرایش

ورودی ها

حسابداری – حسابداری

سال 95

96 و بعد

-

حسابداری – مهندسی مالی

کلیه ورودی ها

مدیریت دولتی – رفتار سازمانی

94 تا 97

97 و بعد

-

مدیریت دولتی – مدیریت منابع انسانی

93

94 تا 97

97 و بعد

مدیریت دولتی – تصمیم گیری و خط مش گذاری عمومی

93

94 و بعد

-

مدیریت – مدیریت تولید و عملیات

93

94 و بعد

-

مدیریت صنعتی – تولید و عملیات

95 و بعد

-

-

علوم اقتصادی – اقتصاد ایران

کلیه ورودی ها

علوم اقتصادی – اقتصاد اسلامی

کلیه ورودی ها

علوم اقتصادی – اقتصاد پولی

کلیه ورودی ها

علوم اقتصادی – اقتصاد مالی

کلیه ورودی ها

علوم اقتصادی – اقتصاد منطقه ای و شهری

کلیه ورودی ها