اعضا معاونت آموزش

جهت تماس با شماره های داخلی واحد لطفا"با شماره های زیر تماس حاصل نموده و شماره داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید .
ضمنا" خواهشمند است در صورت شماره گیری و عدم پاسخ دهی از تماس با قسمتهای غیر مرتبط جدا" خوداری فرمایید.با تشکر
76448051-4       76444091-3      76442868    76443868     
 
 
arror.gif   امور آموزشی
pic%20(2).jpg
حسین نیک پناه
مدیرآموزش
تلفن:  76448907
داخلی :      211
محل استقرار:     ساختمان اداری شماره 1
arror.gifدفتر معاونت آموزشی
1474556250-mojtaba-mohammadzadeh.jpg
 مجتبی محمد زاده
مسئول دفتر معاونت آموزشی
تلفن:  76447550
داخلی :      240
محل استقرار:     ساختمان اداری شماره  1
arror.gif اداره کارگزینی
img253.jpg
حسن وران
رئیس اداره کارگزینی هیئت علمی
تلفن:   76400823
 داخلی :    241
محل استقرار:    : ساختمان اداری 1
arror.gif  اداره کارگزینی
 
img1.jpg
 امیر فیلی
کارگزین (هیئت علمی)
تلفن:    76400823
 داخلی :    251
محل استقرار:    ساختمان اداری شماره 1  - همکف
arror.gif  برنامه ریزی آموزشی و امور اساتید
img228.jpg
 قاسم ذوالفقاریان
مسئول برنامه ریزی آموزشی وامور اساتید
تلفن:   76446923
 داخلی :    235
محل استقرار:    ساختمان اداری 1
arror.gifثبت نام وپذیرش
img185.jpg
 مهدی بابایی
مسئول ثبت نام وپذیرش
تلفن:     76448910
داخلی:      212
محل استقرار:    ساختمان اداری شماره
arror.gifآموزش برنامه ریزی اساتید
%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%D9%8A%20%D9%8A%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87.jpg
 مجتبی یزدان پناه
کارشناس آموزش برنامه ریزی اساتید
تلفن:     ---------
داخلی:      282
محل استقرار:    ساختمان آموزشی شماره 3
arror.gifآموزش برنامه ریزی اساتید
img177.jpg
 مهدی ولی
کارشناس آموزش برنامه ریزی اساتید
تلفن:     ---------
داخلی:      242
محل استقرار:    ساختمان آموزشی شماره 1
arror.gifآموزش برنامه ریزی اساتید
img190.jpg
 علی کیه بادرودی
کارشناس آموزش برنامه ریزی اساتید
تلفن:     --------
داخلی:      289
محل استقرار:    ساختمان آموزشی شماره2
arror.gifآموزش برنامه ریزی اساتید
aks029787%20copy_jpgasdflkwr.JPG
 محمد علی کریم زاده
کارشناس آموزش  تحصیلات تکمیلی ( مدیریت )
تلفن:     -------
داخلی:      219
محل استقرار: ساختمان آموزشی شماره 2
arror.gifامور آموزشی ثبت نام وپذیرش
11166.jpg
 مجتبی اسفندیار
کارشناس امور آموزشی ثبت نام وپذیرش
تلفن مستقیم :    76448910
داخلی  :    210
محل استقرار:    ساختمان اداری 1
arror.gifامور آموزشی ثبت نام وپذیرش
7zo5xHAZeK.jpg
عطیه رسکتی
کارشناس آموزش ثبت نام وپذیرش
تلفن:    -----------  
داخلی   :     209 
محل استقرار:    ساختمان اداری 1
arror.gifامور آموزشی ثبت نام وپذیرش
7zo5xHAZeK.jpg
ماریا رمضانی
کارشناس آموزش ثبت نام وپذیرش
تلفن:    -----------  
داخلی   :     209
محل استقرار:    ساختمان اداری 1
arror.gif آموزش تحصیلات تکمیلی مدیریت
7zo5xHAZeK.jpg
مهناز بیرقی
کارشناس امتحانات
تلفن:   -------------
داخلی :     214
محل استقرار:   ساختمان اداری 1 - اداره امتحانات
arror.gifکارشناس آموزش گروه
img269.jpg
 محمد رضائیان
کارشناس آموزش گروه مدیریت (کاردانی کارشناسی)
تلفن:    76403458
داخلی : 285
محل استقرار:    ساختمان آموزشی شماره 2
arror.gifکارشناس آموزش گروه
7zo5xHAZeK.jpg
میترا قشنگ
کارشناس آموزش گروه صنایع تمامی مقاطع
تلفن:     --------
داخلی: 347   
محل استقرار:    ساختمان آموزشی شماره3
arror.gifکارشناس آموزش گروه
img180.jpg
 علیرضا سراج
کارشناس آمور آموزش گروه مدیریت ( تحصیلات تکمیلی )
تلفن:    ------------
داخلی:219  
محل استقرار:    ساختمان آموزشی شماره 2
arror.gifکارشناس آموزش گروه
img163.jpg
 محمد درویش متولی
کارشناس آموزش گروه برق و کامپیوتر
تلفن:     -----------
داخلی:--------   
محل استقرار:    ساختمان آموزشی شماره3 
arror.gifکارشناس آموزش گروه
img187.jpg
 رسول اسفندیار
کارشناس آموزش گروه مکانیک ومعماری
تلفن:   ----------
داخلی   :     ------------
محل استقرار:   ساختمان آموزشی شماره3
arror.gifکارشناس آموزش گروه
7zo5xHAZeK.jpg
فرشته نبوی
کارشناس آموزش گروه اقتصاد
تلفن:   ----------
داخلی   :     ------------
محل استقرار:   ساختمان آموزشی شماره2