کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

چارت درسی و آرایش ترمی به تفکیک

مقطع کارشناسی ارشد - گروه علوم انسانی

ارشد حسابداری (ماقبل 95) ارشد حسابداری ( 95 به بعد)
  

           

        

           

ارشد توسعه اقتصادی کارشناسی ارشد مدیریت مالی
ارشد علوم اقتصادی  

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی-تولید(ماقبل95)   مدیریت صنعتی-تولید(95به بعد)
  مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات(ماقبل 95)   مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات(95 به بعد)
  مدیریت صنعتی-مالی   مدیریت صنعتی-مدیریت عملکرد(95 به بعد)
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
  مدیریت دولتی-تحول (ماقبل 95)   مدیریت دولتی-تحول (95 به بعد)
  مدیریت دولتی-تشکیلات و روشها   مدیریت دولتی-سیستم های اطلاعاتی
  مدیریت دولتی-مالی   مدیریت دولتی-نیروی انسانی
  مدیریت دولتی-بودجه و مالیه عمومی( 95 به بعد )   مدیریت دولتی-خط و مشی گذاری عمومی (95 به بعد )
  مدیریت دولتی-طراحی سازمانهای دولتی(95 به بعد)   مدیریت دولتی-مدیریت توسعه منابع انسانی(95 به بعد)
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  مدیریت بازرگانی-مالی   مدیریت بازرگانی-بیمه
  مدیریت بازرگانی-تحول   مدیریت بازرگانی-کارآفرینی ( 95 به بعد )
  مدیریت بازرگانی مدیریت استراتژیک (95 به بعد )   مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیک (95به بعد)
  مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین الملل(ماقبل 95)   مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین الملل(95 به بعد)
  مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی(ما قبل 95 )   مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی(95 به بعد )
  مدیریت بازرگانی-بازایابی(ماقبل 95)   مدیریت بازرگانی-بازایابی(95 به بعد)
MBA- گرایش بازاریابی(95 به بعد) MBA   - گرایش بازاریابی(ماقبل 95)

 

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  مدیریت اجرایی-مدیریت استراتژیک(ماقبل 95)   مدیریت اجرایی-مدیریت استراتژیک(95به بعد)
  مدیریت اجرایی-بازاریابی و صادرات(ماقبل 95)   مدیریت اجرایی-بازاریابی و صادرات(95به بعد)
  مدیریت اجرایی-مدیریت تولید و عملیات

 

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری
  مدیریت فناوری - سیستم های اطلاعاتی

  مدیریت فناوری - مدیریت

دانش

  مدیریت فناوری - کسب و کار الکترونیکی

  مدیریت فناوری - منابع اطلاعاتی