هیأت علمی

بسمه تعالی

بیست و هشتمین جلسه کمیته ترفیعات واحد فیروزکوه در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۶ یرگزار و با ترفیع سالیانه ۸ پرونده مربوط به اعضای هیات علمی موافقت گردید .

تعداد ۲ پرونده نیز حائز شرایط ترفیع نبوده و مورد تایید قرار نگرفته اند .

 

  اداره کارگزینی هیات علمی واحد فیروزکوه

 

-------------------------------------------------------------------

مقالات قابل احتساب برای ترفیع سالیانه  جدید