لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده علوم انسانی واحد فیروزکوهعلوم انسانیدکتری مدیریت دولتی - تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی - ورودی 1393دکترای تخصصی