لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۴۱ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده علوم انسانیعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی -اقتصاد بازرگانیکارشناسی
دانشکده علوم انسانیمدیریتمدیریت بازرگانیکارشناسی
دانشکده علوم انسانیحسابداریحسابداریکارشناسی
دانشکده علوم انسانیحسابداریحسابداریکاردانی
دانشکده علوم انسانیمدیریتمدیریت بازرگانیکاردانی
دانشکده علوم انسانیمدیریتمدیریت صنعتی کاربردیکاردانی
دانشکده علوم انسانیحسابداریعلمی کاربردی حسابداریکاردانی
دانشکده علوم انسانیمدیریتمدیریت صنعتیکارشناسی
دانشکده علوم پایهریاضیریاضیکاردانی
دانشکده علوم انسانیمدیریتامور دولتیکاردانی
دانشکده علوم انسانیعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی - اقتصاد صنعتیکارشناسی
دانشکده علوم انسانیعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی - اقتصاد نظریکارشناسی
دانشکده فنی و مهندسیکامپیوترعلمی کاربردی نرم افزار کامپیوترکاردانی
دانشکده فنی و مهندسیکامپیوترکامپیوتر-نرم افزار کامپیوترکاردانی
دانشکده علوم انسانیمدیریتمدیریت دولتیکارشناسی
دانشکده علوم انسانیمدیریتامور گمرککارشناسی
دانشکده فنی و مهندسیصنایعمهندسی صنایع - برنامه ربزی و تحلیل سیستم هاکارشناسی
دانشکده فنی و مهندسیصنایعمهندسی صنایع-تولید صنعتیکارشناسی
دانشکده علوم انسانیمدیریتامور بانکیکاردانی
دانشکده علوم پایهریاضیریاضی محضکارشناسی