انتخاب وب سایت
 دسترسی سریع
اطلاعیه آموزشی

روز

تاریخ

ورودی

یک شنبه

93/10/28

90 و ماقبل 90

دوشنبه

93/10/29

91

سه شنبه

93/10/30

92

چهارشنبه

93/11/1

93

پنج شنبه

93/11/2

ثبت نام با تاخیر (کلیه ورودی ها)

جمعه

93/11/3

ثبت نام با تاخیر (کلیه ورودی ها)

 

قابل توجه دانشجویان گرامی

  • باعنایت به برگزاری 3 ترم در یک نیمسال تحصیلی ، مهلت انتخاب واحد تمدید نخواهد شد. لذا براساس زمانبندی اعلام شده در سایت، انتخاب واحد نمایید.
  • زمان شروع انتخاب واحد از ساعت 8 صبح می باشد.
  • رعایت پیشنیازی و هم نیازی درس به عهده دانشجو می باشد.

برنامه زمان بندی حذف و اضافه نیمسال دوم 94-93

روز

تاریخ

ورودی

شنبه

93/11/11

ماقبل 92

یک شنبه

93/11/12

92

دوشنبه

93/11/13

93

سه شنبه

93/11/14

93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهلت ارایه نتیجه داوری و دفاع از پایان‌نامه در نیمسال جاری به شرح زیر اعلام می شود:

  • تاریخ ارایه نتیجه داوری:                                                        1393/10/28
  • آخرین تاریخ دفاع از پایان‌نامه:                     استثناً                      1393/11/25

 

بدیهی است پس از تاریخ یاد شده، پایان‌نامه مشمول تمدید و پرداخت شهریه می شود.